ERICHSEN - машини и уреди за изпитване на листов материал

Контролът и гарантирането  на качеството през последните десетилетия придобива все по-голямо значение и е една от най-важните задачи във всички области на промишленото производство. Вече повече от 100 години широко се прилага методът за изпитване и определяне  пригодността на листов материал на дълбоко изтегляне по метода на Erichsen. Abraham M.Erichsеn се счита за изобретател на теста за изпитване на изтегляемост и той патентова този метод в началото на 20 век. Изпитването на изтегляемост по Erichsen е прието от Международната организация по стандартизация (ISO) и поради това важи в цял свят във всички индустриални приложения